WYNIKI KONKURSU „WYKREUJ SWOJĄ PRZESTRZEŃ”

WIELOBRANŻOWA KONCEPCJA MODERNIZACJI POWIERZCHNI BIUROWYCH W BUDYNKU GBPBP PROJPRZEM S.A.

Jury ogłasza następujący wynik:

I miejsce
praca w składzie:

Wiktoria Paszek
Katarzyna Korus
Alex Duży
Karol Pieter

II miejsce
praca w składzie:

Aleksandra Mróz
Damian Ptaszkowski
Adrianna Białończyk
Alicja Lipus

III miejsce
praca w składzie:

Wiktoria Drzyzga
Ada Machura
Małgorzata Bielawska
Marcel Maksara

 

Przewodnicząca Jury: dr inż. arch. Iwona Stelmach

 

Gliwice, dn. 30.05.2018r.

„Wykreuj swoją przestrzeń!

Wyobraź sobie idealne miejsce pracy. Biuro, do którego przychodzisz z radością. W którym czujesz, że możesz rozwinąć skrzydła i poczuć się spełniony zawodowo. Widzisz to? A więc do dzieła! Stwórz własny zespół przyszłych inżynierów i wspólnie przedstawcie nam Waszą koncepcję.

GBPBP Projprzem S.A. pragnie zaprosić studentów Politechniki Śląskiej do udziału w konkursie na wielobranżową koncepcję modernizacji powierzchni biurowych w naszym budynku. Pragniemy zapewnić naszym pracownikom – zarówno obecnym jak i przyszłym – przyjazne środowisko pracy w miejscu, które będzie spełniało oczekiwania nawet najbardziej wymagających. Pokaż nam, w jakim miejscu chciałbyś pracować. Stwórzmy razem idealne biuro projektów!

Dla autorów najlepszych prac przewidujemy nagrody pieniężne oraz możliwość zatrudnienia lub odbycia płatnego stażu w GBPBP Projprzem S.A.

 

 

 

Termin składania prac: 30 kwietnia 2018 roku


Zapraszamy do udziału w konkursie.

 

 

Regulamin konkursu

WYKREUJ SWOJĄ PRZESTRZEŃ

Wielobranżowa koncepcja modernizacji powierzchni biurowych w budynku GBPBP PROJPRZEM S.A.


1.1. Struktura organizacyjna konkursu

1.1.1. Organizatorem konkursu jest:

Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego Projprzem S.A.
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
44-100 Gliwice

1.1.2. Współorganizatorem konkursu jest:

Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice

1.1.3. Administrator konkursu:
konkurs@gbpbp.eu
Kornelia Cesarz
tel. +48 32 788 2000

1.2. Rodzaj i forma konkursu

Konkurs jest jednoetapowy, ma charakter otwarty dla studentów Politechniki Śląskiej.
Przeprowadzenie konkursu obejmuje jego zorganizowanie i rozstrzygnięcie.

1.3. Cel konkursu i zadanie konkursowe

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalnym, estetycznym, eksploatacyjnym wielobranżowej koncepcji modernizacji pomieszczeń biurowych w siedzibie GBPBP Projprzem S.A.
Szczegółowy opis zadania konkursowego zawiera załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

1.4. Uczestnicy konkursu

1.4.1. Uczestnikami Konkursu mogą być:

1.4.1.1. Zespoły studentów Politechniki Śląskiej. Zespół może liczyć maksymalnie 4 osoby.
Zespół powinien wskazać jedną osobę upoważnioną do reprezentowania zespołu i jego praw wobec Organizatorów Konkursu.

1.4.2. Wykluczenie uczestnictwa
w Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby:
Biorące bezpośrednio udział w organizowaniu Konkursu
Bezpośrednio biorące udział w opracowaniu Regulaminu Konkursu
Będące przedstawicielami, członkami władz lub pracownikami Organizatorów Konkursu.

1.4.3. Dane osobowe
Osoby fizyczne, które w oparciu o niniejszy Regulamin Konkursu podejmują korespondencję z Organizatorami Konkursu związaną z zadawaniem pytań, przesyłaniem, zgłaszaniem, wykonywaniem oraz nagradzaniem pracy konkursowej, wyrażają tym samym zgodę, stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym także udostępniania danych mediom dla prowadzenia akcji promocyjnych i marketingowych przez Organizatora, mając zapewnione prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, w celu dokonywania czynności związanych bezpośrednio lub pośrednio z Konkursem „Wykreuj swoją przestrzeń”.

1.5. Jury konkursu

w skład jury konkursowego wchodzą:
Przewodnicząca: dr inż. arch. Iwona Stelmach
inż. Jan Niepoń
mgr inż. Rafał Skrzep
mgr inż. Mariusz Kasprzyk
mgr Wioletta Zwierzchowska
dr hab. inż. Ryszard Walentyński, prof. PŚl
dr inż. Joanna Ferdyn-Grygierek
dr hab. inż arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, prof. PŚl
dr hab. inż Zbigniew Kaczmarczyk

Jury podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Nie dopuszcza się wstrzymania od głosu.

1.5.1. Zadanie Jury
Podstawowym zadaniem jury jest ocena prac dla wyłonienia projektów, które spełniają cele i zadania konkursowe, za które zostaną przyznane nagrody. Jury samo dokonuje wyboru metod, procedur i kryteriów oceny najbardziej odpowiadających zakresowi Konkursu i liczbie zgłoszonych prac konkursowych.

1.5.2. Kwalifikacja i ocena prac
Przed oceną prac, jury przeprowadza ich weryfikację pod względem zgodności z wymaganiami konkursowymi i kwalifikuje je do grupy prac spełniających te wymagania lub do grupy prac niespełniających tych wymagań. Bezwzględnej dyskwalifikacji podlegają prace, które nie spełniają poniższych warunków formalnych:
zostały dostarczone po terminie
nie spełniły wymogu anonimowości
Ocenę prac konkursowych jury opiera na ustalonych przez siebie kryteriach oceny, biorąc pod uwagę wytyczne i wymagania określone w załączniku nr 1 Regulaminu. Jury może stwierdzić, że Konkurs jest nierozstrzygnięty, jeżeli wpłyną mniej niż dwie prace. Wówczas Konkurs nie powoduje po stronie Organizatorów żadnych zobowiązań.

1.6. Nagrody regulaminowe

Jury przyzna następujące nagrody:

I nagroda: 3.000,00 zł / osoba i możliwość odbycia stażu lub zatrudnienia w GBPBP Projprzem S.A.

II nagroda: 1.500,00 zł / osoba

III nagroda: 1.000,00 zł / osoba

Publikacje pokonkursowe ukazywać się będą z pełną informacją o autorach projektu.
Nagrodę może otrzymać tylko Uczestnik Konkursu zgłaszający pracę spełniającą wszystkie wymagania Regulaminu Konkursu. Jury ma prawo odstąpić od przyznania nagród, jeżeli żadna z prac nie będzie spełniać wymagań konkursowych.

1.7. Obowiązujące terminy

Przebieg Konkursu odbędzie się według następującego terminarza:

Ogłoszenie konkursu 27 listopad 2017

Składanie prac konkursowych do 30 kwietnia 2018

Ogłoszenie wyników konkursu w dniu 31 maja 2018

Uroczyste wręczenie nagród podczas gali jubileuszowej 14 czerwca 2018

1.8. Dostęp do Regulaminu Konkursu

Regulamin konkursu z załącznikami jest udostępniony na http://konkurs-gbpbp.eu/

1.8.1. Stronie internetowej konkursu

1.8.2. w siedzibie GBPBP Projprzem S.A.

1.8.3. Stronie internetowej Politechniki Śląskiej

1.9. Pytania Uczestników

1.9.1. Pytania
Uczestnikowi przysługuje prawo skierowania pytań do Organizatorów Konkursu.
Pytania należy składać wyłącznie pisemnie na adres poczty elektronicznej: konkurs@gbpbp.eu do dnia 30 marca 2018.

1.9.2. Odpowiedzi Wszystkie odpowiedzi na pytania będą umieszczone na stronie konkursu w ciągu 7 dni roboczych.

1.10. Składanie prac konkursowych

Prace można składać w siedzibie GBPBP Projprzem S.A. lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2018 na adres siedziby Spółki.

1.11. Gwarancje anonimowości

1.11.1. Niedotrzymanie terminu będzie powodem dyskwalifikacji pracy.
Wraz z Regulaminem Konkursu Uczestnik pobiera autorską kartę identyfikacyjną (załącznik 2). Karta, złożona wraz z pracą konkursową, musi być własnoręcznie podpisana przez każdego członka zespołu; osoby, które nie złożą podpisu, nie będą uznane za członków zespołu. Złożenie podpisu traktowane jest jako akceptacja Regulaminu Konkursu i wynikających z niego praw i zobowiązań.

1.11.2. Oznakowanie pracy
Praca konkursowa będzie oznakowana przez Organizatora konkursu kodem identyfikacyjnym, złożonym z 3 dowolnie wybranych cyfr. Kod identyfikacyjny zostanie zamieszczony w rogu każdej strony złożonego dokumentu oraz na pendrive.
Identyczny kod identyfikacyjny powinien być wpisany na formularzu pokwitowania złożenia pracy (załącznik 5).

1.11.3. Wymóg anonimowości
Na projekcie, na planszy, na kopertach wewnętrznych, na żadnym elemencie i stronie pracy nie wolno umieszczać dodatkowych napisów, znaków rozpoznawczych, nazwisk czy podpisów, umożliwiających w sposób pośredni lub bezpośredni identyfikację autorów pracy.
Opakowanie pracy konkursowej, a także koperta nie może być opatrzone nazwą składającego pracę Uczestnika konkursu ani innymi informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie Uczestnika; dotyczy to także nazwy i adresu nadawcy.

1.11.4. Przygotowanie opakowania pracy
Część projektowa (plansze, opis wraz z rysunkami oraz pendrive) musi być szczelnie zapakowana w jeden pakiet, na którym zostanie umieszczony w prawym górnym rogu trzycyfrowy kod identyfikacyjny. Oprócz zapakowanej pracy należy złożyć w oddzielnej kopercie wypełnione i podpisane osobno przez każdego z członków zespołu załączniki 2, 3, 4. Złożenie podpisanych załączników 2, 3, 4 traktowane jest jako pełna i bezwarunkowa akceptacja Regulaminu Konkursu i wynikających z niego zobowiązań. Odpowiedzialność członków zespołu za te zobowiązania jest solidarna.
Do celów wysyłki (przesyłką rejestrowaną) całość musi być ponownie zapakowana w jeden pakiet, na którym należy zamieścić tylko adres odbiorcy oraz nazwę konkursu „Wykreuj swoją przestrzeń".

1.11.5. W Konkursie nie mogą brać udziału projekty już zrealizowane, publikowane lub inaczej rozpowszechnione. Dotyczy to całego czasu trwania Konkursu, do dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia. Niedotrzymanie tego warunku będzie powodem dyskwalifikacji pracy.

1.12. Rozstrzygniecie Konkursu i sposÓb wykorzystania wyników.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi zgodnie z terminarzem Konkursu. Organizatorzy poinformują o rozstrzygnięciu Konkursu na stronie http://konkurs-gbpbp.eu/ Wręczenie nagród nastąpi podczas gali 14 czerwca 2018.

11.13. Publikacje, wystawy, wydawnictwa, prawa autorskie

Twórcy złożonych na Konkurs prac, z chwilą złożenia prac, przekazują Organizatorowi Konkursu prawa autorskie majątkowe do korzystania z elementów i całości pracy zawartej w dokumentacji i nośnikach elektronicznych na następujących polach eksploatacji: dalszego opracowania technicznego, zwielokrotnienie techniką drukarską, fotograficzną lub kserograficzną, wprowadzenie do pamięci komputera, opublikowanie w prasie lub w wydawnictwie książkowym oraz w Internecie, rozpowszechnianie na CD, w elektronicznych bazach danych, dokonywanie przedruków całości albo części utworu oraz udostępnianie do przeglądów, wystaw i katalogów, dokonywanie reprodukcji mechanicznej, dokonywanie adaptacji elektronicznej, wykonywanie różnorodnych form graficzno-komputerowej prezentacji projektu, w promocji i reklamie, w programach telewizyjnych, a także udostępniania — na zasadach sublicencji — Patronom, Partnerom, oraz organizacjom popierającym i wspierającym do prezentowania w ich materiałach promocyjnych i reklamowych związanych z Konkursem. Nie wyklucza to możliwości publikacji indywidualnych (po ogłoszeniu wyników Konkursu przez Organizatorów). Twórcy prac nienagrodzonych także podlegają ujawnieniu, chyba że wyraźnie zastrzegą sobie anonimowość pracy poprzez zaznaczenie tego w autorskiej karcie identyfikacyjnej. w planowanych publikacjach zostaną zamieszczone, pochodzące od Uczestników Konkursu, informacje o projekcie. Informacje te będą opublikowane w formie przetworzonej do celów redakcyjnych z poszanowaniem praw autorskich.

1.14. Odbiór prac

Prace, z chwilą ich złożenia, stają się własnością Organizatora Konkursu.
Koszty wykonania prac ponoszą Uczestnicy konkursu.

1.15. Procedury ugodowe w obrządkach spornych

Przypadki sporne nieprzewidziane w Regulaminie Konkursu rozstrzygane są według obowiązującego prawa.
Mediacje w sporze między Uczestnikiem i Organizatorami przeprowadza Jury, które działa wówczas jako sąd polubowny.
Sądem powszechnym do rozstrzygania sporów wynikających z Konkursu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora Konkursu.

 

 

Organizator:
img_logo

Gliwickie Biuro Projektów
Budownictwa Przemysłowego
Projprzem S.A.

Współorganizator:
img_logo

Politechnika Śląska
w Gliwicach